Järgmise kümnendi metsanduse arengukava alused jõuavad peagi avalikkuse ette

Foto on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Metsanduse uue, 2021.-2030. aasta arengukava (MAK2030) algatamise töörühmal oli 13. septembril viimane, kolmas kohtumine. Sellele eelnesid möödunud nädalal toimunud ökoloogia-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalvaldkonna alamtöörühmade koosolekud, kes on probleemide kaardistamiseks alates käesoleva aasta aprillist kohtunud neljal korral.

Kokkuvõtlikult tuli valdkondadeüleselt nii kehtiva arengukava täitmise kui ka uue arengukava lahendamist vajavate probleemide kaardistuse käigus esile kolm peamist teemat: 

  1. vajadus tervikliku plaani järele metsamaa kasutamiseks ühiskonnale vajalike hüvede pakkumiseks. Sealhulgas selguse loomine tulundusmetsade, kaitsemetsade ja rangelt kaitstavate metsade osakaalu ning erinevate piirangutega seotud kompensatsioonimeetmete rakendamise osas. Samuti parema ruumilise planeerimise vajadus, mis võimaldaks inimestel paremini kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel;
  2. metsade hea tervisliku seisundi, elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemisvõime tagamine. Metsade puidulise ja mittepuidulise kasutamise tõhustamine, sh kliimamuutustega kohanemisel ja leevendamisel, ning selleks vajalike investeeringute tagamine metsakasvatusse ja metsamajanduslikku infrastruktuuri;
  3. metsa ja metsanduse pakutavate hüvede teadvustamine ja käsitlemine tervikuna. Parima teadmise ja innovatsiooni kasutamine metsade kui elukeskkonna kvaliteedi tagamiseks ja puidu maksimaalseks väärindamiseks. 

Kohtumisel oli päevakavas ka MAK2030 alusuuringu ning sinna lisatud teemade tulemuste tutvustus, mida esitles alusuuringu koordinaator Paavo Kaimre Eesti Maaülikoolist. Viimase punktina arutleti, millised on töörühma liikmete ootused edasisele MAK2030 koostamise protsessile. «Töörühm väljendas ootust avatud ja läbipaistva koostöö jätkumiseks. Samuti peeti ka edaspidi vajalikuks teadlaste kaasamist ning nende toodavat faktipõhist infot. Lisaks nimetati olulisena poliitikute võimalikult varajast protsessis osalemist, nii et nad oleksid juba arengukava koostamise algusfaasis hästi informeeritud ja saaksid selle põhjal paremini oma seisukohti kujundada,» kirjeldas asekantsler Marku Lamp.

Lõplik MAK2030 algatamise ettepanek koostatakse käesoleva aasta sügisel. Oktoobri lõpus toimuval infopäeval on kavas seda ka laiemale avalikkusele tutvustada.

Tagasi üles